COVID-19 informatie

Versterkte rol van de arbeidsarts in de strijd tegen covid-19

Op 21 januari 2021 werd het Koninklijk Besluit van 5 januari 2021 betreffende de rol van de preventieadviseur-arbeidsarts bij de bestrijding tegen het coronavirus COVID-19 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Dit is een tijdelijk koninklijk besluit: het zal op een later tijdstip worden ingetrokken, wanneer de pandemie is afgenomen én voldoende onder controle is. Daarom is het niet opgenomen in de codex over het  welzijn op het werk

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/versterkte-rol-van-de-arbeidsarts-de-strijd-tegen-covid-19

Pilootproject gebruik van Covid-19 sneltesten (Vlaanderen)

Sinds de week van 11/01/2021 loopt in Vlaanderen een pilootproject met betrekking tot het gebruik van Covid-19 sneltesten. Het doel is te evalueren of medewerkers die een hoog risico contact gehad hebben en geen symptomen vertonen aan het werk kunnen blijven mits het volgen van een specifiek testprotocol dat meerdere opeenvolgende testen omvat.

De bedrijven die deelnemen aan dit pilootproject werden geselecteerd door de Vlaamse overheid. Enkel deze bedrijven kunnen momenteel deelnemen aan dit pilootproject en werden gecontacteerd door de overheid en/of hun externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Het heeft dus geen zin zelf uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk te contacteren met de vraag of u kan deelnemen aan dit project. Zij hebben niet de bevoegdheid om dit toe te staan.

Na evaluatie van het pilootproject zal beslist worden of de toepassing al dan niet uitgebreid kan worden.

Contact tracing in bedrijven en collectiviteiten

Hier kan u het draaiboek vinden dat opgesteld werd ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

De huidige versie is 05.0 (23/11/2020)

!! Hieronder oudere versies, vanaf versie 3 !!

Algemeen

De externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en hun medewerkers, arbeidsartsen en medische equipes, psychologen en alle andere medewerkers zijn sinds het begin van de COVID-19 problematiek ter beschikking blijven staan van hun klanten, ondernemingen en werknemers, voor het verstrekken van informatie, het beantwoorden van vragen en het ter beschikking stellen van sensibilisatiemateriaal over deze crisis.

De lijnen die hierbij gevolgd worden zijn uiteraard gebaseerd op deze die vanuit de overheid opgelegd en gecommuniceerd worden.

De externe diensten hebben natuurlijk ook hun eigen werking aangepast om de verspreiding van het COVID-19 virus zo veel mogelijk te beperken en rekening houdend met de richtlijnen van de overheid.

Dit betekent dat het mogelijk is dat bepaalde activiteiten niet meer uitgevoerd konden worden en bepaalde afspraken geannuleerd dienden te worden. Ook in de toekomt kan dit afhankelijk van de evolutie van de situatie, nog het geval zijn. Gezien de diversiteit van klanten en de diversiteit van omstandigheden waarin onze medewerkers actief zijn, zal dit maximaal gebeuren in overleg met onze klanten, en rekening houdend met hun verwachtingen en bezorgdheden.

Overmacht

Onze leden hebben dus van bij de start van de Corona crisis, naar goed vermogen, en zulks zowel in overleg met hun cliënteel, alsook rekening houdend met de geldende voorschriften en aanbevelingen van de overheid inzake de preventie van het Covid 19 virus, hun activiteiten verder gezet en getracht de continuïteit te waarborgen.

Niettemin is Co-Prev genoodzaakt er de aandacht op te vestigen dat deze crisis ook voor onze leden, de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis is.

Deze gebeurtenis is immers onafhankelijk van de wil van de diensten en maakt als een duidelijk overmachtsgeval een onoverkomelijk beletsel uit voor de naleving van bepaalde aspecten van de taken en opdrachten van de externe diensten, opgenomen in de diverse wettelijke bepalingen dienaangaande.

Co-Prev verenigt als sectororganisatie alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Vaccinatie van werknemers tewerkgesteld in de zorgsector of andere sectoren geviseerd door Boek VII van de Codex Welzijn op het werk (Bijlage VII.1-6 Codex).

Published on 11 mei 2020/ Categorized under: